top of page

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom FIDUSCA NV uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u onze website www.fidusca.be bezoekt.

 

Via deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we over u verzamelen, waarvoor die gegevens worden gebruikt en met wie ze worden gedeeld.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is:

 

NV FIDUSCA

Schotspad 14

8300 Knokke Heist

Ondernemingsnummer: 0466.379.166

Hierna te noemen “Fidusca”.

 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen via de contactgegevens beschreven in punt 9.

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, verwerken wij uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres. Ook kunt u vrijblijvend uw adres en telefoonnummer aan ons doorgeven. In dit geval is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, met name om te reageren op uw verzoek nadat u contact met ons heeft opgenomen.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij behandelen uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In die zin delen wij uw persoonsgegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen leveren.

 

Zo kunnen wij in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van derden. Hierdoor hebben deze derden toegang tot uw persoonsgegevens. Dit geldt ook voor onze IT-, cloud- en softwareleveranciers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor opslag, onderhoud of ondersteuning.

Deze dienstverleners mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Fidusca bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden.

5. Overdracht buiten EU/EER

Fidusca geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

6. Geautomatiseerde besluitvorming

Fidusca neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

7. Beveiligingsmaatregelen

Fidusca verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren, zodat ze beschermd zijn tegen misbruik, verlies en ongeoorloofde toegang. Deze metingen zijn altijd gebaseerd op de huidige stand van de techniek.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens beschreven in punt 9.

 

In het kader van onze identificatieplicht kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

 

1. Recht op inzage en rectificatie

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Fidusca van u verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook vragen om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of om uw gegevens te wijzigen.

 

2. Recht op wissen en beperking

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Het is mogelijk dat na uw verwijderingsverzoek sommige gegevens door Fidusca worden bewaard. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

Als u daar gegronde redenen voor heeft, kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

 

3. Recht van bezwaar

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in een opdracht van algemeen belang of openbaar gezag, kunt u zich op gemotiveerde wijze verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

4. Recht op dataportabiliteit

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, kunt u ons vragen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd formaat en algemeen gebruikt. en machinaal leesbaar voor u of overdag voor een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

 

5. Recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens door Fidusca is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming.

 

6. Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Fidusca.

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

9. Contactpersoon

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Fidusca, deze Privacyverklaring of indien u uw rechten zoals beschreven in punt 8 wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

 

-     Per e-mail: info@fidusca.be

 

10. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie vind je altijd op <www.**.be/privacy>

bottom of page